Trường gồm 15 lớp học, 1 phòng vi tính, 1 phòng thư viện, 1 phòngy tế, 1 phòng đoàn đội, 1 phòng hội đồng, 1 phòng hành chính, 1 phòng bảo vệ và1 nhà đa năng.