Năm học 2010 - 2011: Tập thể lao động xuất sắc

Năm học 2011 - 2012: Tập thể lao động xuất sắc; UBND tỉnh tặng bằng khen

Năm học 2013 - 2014: Tập thể lao động xuất sắc; Cờ thi đua của Chính phủ